×
×

Spotkanie Komitetu Organizacyjnego

Czytaj więcej

Jubileuszowa 30. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży już tuż tuż – inauguracja w niedzielę, 8 lipca 2018 r. w Santkuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Na obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego powstało już Miasteczko Parafiadowe. Tam też w piątek, 6 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie Komitetu Organizacyjnego jubileuszowej Parafiady – komitet obejmuje niespełna 150 osób.

Dyrektorem Parafiady jest prezes Stowarzyszenia, o. Tomasz Olczak, wicedyrektorem – poprzedni prezes, o. Marek Kudach. Zespołem ds. Reprezentacji Zagranicznych kieruje obecna wiceprezes Stowarzyszenia, p. Maria Kujel, Zespołem ds. Reprezentacji Krajowych – p. Wojciech Wardaszko. Biuro Prasowe tworzą rzecznik prasowy, o. Jacek Wolan oraz odpowiedzialni za social media i punkt informacyjny, zespół fotografów, redaktor naczelny „Parafiadka” oraz dział promocji. Sprawami związanymi z księgowością zajmuje się p. Beata Sakowska.

Parafiada to święto sportu, kultury i wiary, stąd trzy komisje, odpowiednio: sportowa, kulturalna i pastoralna. Komisją Sportową kieruje p. Andrzej Rakowski i jego zastępca p. Dominik Kulig. W skład komisji wchodzi zespół sędziowski z Sędzią Głównym, p. Leszkiem Bałdą. Pracę Komisji Kulturalnej koordynuje p. Małgorzata Włodarczyk, pomagają jej przewodniczący zespołów: ds. Konkursów Wiedzowych – al. Dawid Bartochowski; ds. Konkursów Plastycznych – p. Adrianna Gajdziszewska; ds. Programów Artystycznych – p. Barbara Radzikowska; koordynatorka gry „Wyścig Niepodległości” i pozostali członkowie poszczególnych zespołów. W skład Komisji Kulturalnej wchodzi także Zespół ds. Turystyki – pracą licznej grupy przewodników turystycznych kieruje p. Hanna Kowalska. Przewodniczącym Komisji Pastoralnej, a jednocześnie Kapelanem Parafiady jest o. Rafał Roszer. W skład komisji wchodzą animatorzy świeccy i dwóch pijarów.

Do Komisji Techniczno-Logistycznej oprócz działań typowo technicznych i logistycznych należy także obsługa informatyczna, nagłośnienie i transport, a kieruje nią o. Rafał Petkowicz. Zespołem Kwatermistrzowskim kieruje p. Janusz Podwika. Zespołem ds. Żywienia wraz z obsługą kawiarenki parafiadowej zarządza p. Urszula Lepak.

O bezpieczeństwo na Parafiadzie dba Grupa Ratownictwa PKC Bydgoszcz – szefem zespołu jest p. Magdalena Michułka-Kuraś. W skład zespołu wchodzą: lekarz, pielęgniarka, liczna grupa ratowników oraz szefowie zabezpieczenia.

Dodaj komentarz