Akcja 1,5% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza od dnia 6 kwietnia 2004r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że każda osoba uprawniona, rozliczająca się z Urzędem Skarbowym, może przekazać 1,5% swojego podatku na rzecz Stowarzyszenia Parafiada. Stowarzyszenie figuruje w “Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych” dostępnym na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/ 

 Jak przekazać 1,5% podatku? 

Wypełniając roczne zeznanie podatkowe PIT, należy w rubryce Numer KRS wpisać 0000124134, następnie w sąsiadującej rubryce wpisać kwotę stanowiącą maksymalnie 1,5% należnego podatku. Dodatkowo w przypadku wsparcia Stowarzyszenia Parafiada, można podać nazwę PARAFIADA w rubryce Cel szczegółowy 1,5%

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Parafiada

e-mail: parafiada@parafiada.pl

AKCJA 1,5% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii

zasady współpracy

Co to jest „Akcja 1,5% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii”?

Akcja 1,5% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii” jest to propozycja współpracy ze Stowarzyszeniem Parafiada, skierowana do instytucji i organizacji, działających na rzecz dzieci i młodzieży, a nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego. Dzięki zawartemu w ramach akcji porozumieniu, podmioty te stają się Partnerami Stowarzyszenia Parafiada i pozyskują wpłaty z 1,5% podatku „w swoich środowiskach i na swoim terenie” oraz gromadzą te środki z przeznaczeniem wykorzystania ich na własne potrzeby i działania.

Kto może zostać Partnerem Akcji „1,5% dla Twojej Szkoły/Świetlicy/Klubu/Parafii”? 

Partnerem akcji mogą zostać instytucje lub nieformalne grupy osób, których działalność jest zbieżna z działalnością statutową Stowarzyszenia Parafiada. Do Akcji mogą dołączyć m. in. szkoły, stowarzyszenia, kluby sportowe, parafie, świetlice, centra kultury, ośrodki wychowawcze, domy dziecka (także rodzinne) i inne.

Na co Partner może przeznaczyć środki zebrane w ramach Akcji?

Środki pozyskane w ramach akcji można przeznaczyć na pokrycie kosztów uczestnictwa w programach Stowarzyszenia Parafiada, m.in:

  • Międzynarodowa PARAFIADA Dzieci i Młodzieży 
  • Regionalne Imprezy Sportowo-Rekreacyjne 
  • Program „Katyń… ocalić od zapomnienia” 
  • Obozy Parafiadowe (sportowe, integracyjne, językowe, połączone z warsztatami liderskimi, taneczne, profilaktyczne, itp.) organizowane corocznie dla dzieci i młodzieży w atrakcyjnych miejscowościach w różnych regionach Polski
  • inne imprezy i zadania włączone w kalendarz Stowarzyszenia Parafiada 
  • oraz na własne potrzeby i działania Partnera, w zakresie zbieżnym z celami Stowarzyszenia Parafiada.

Jak wygląda rozliczenie środków pozyskanych w trakcie Akcji?

Rozliczenie środków odbywa się na podstawie faktur, poświadczających dokonanie zakupu lub not rozliczeniowych. 

Jak przystąpić do Akcji?

Szczegóły odnośnie Akcji, rekrutacji partnerów i innych informacji udziela elektronicznie 

p. Beata Sakowska ( ksiegowosc@parafiada.pl ).