C:\Users\Asus\Desktop\2021_zadania zlecone\Promocja\promocja KPRM\znaki_strona_www.png

Zadanie pod tytułem: Wsparcie instytucjonalne i misyjne Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Dofinasowanie: 540 000,00

Całkowita wartość: 540 000,00

 W ramach zadania w latach 2021-2023 realizujemy następujące działania:

  • Zachowania stanu pracowniczego i zatrudnienie dodatkowych pracowników,
  • Profesjonalizacji działalności poprzez zapewnienia potrzebnego zaplecza i poprawa warunków pracy ( m.in. wykonanie prac remontowych, zakup wyposażenia i inne),
  • Profesjonalizacja działań promocyjnych i fundarisingowych ( kampanie 1% i inne),
  • Poprawa jakości i rozbudowa systemu informatycznego SOWER I SOUIA, zakup sprzętu,
  • Podniesienia kompetencji i profesjonalizmu zasobu kadr Stowarzyszenia  (szkolenia, spotkania projektowe).

Realizacja działań wpłynie bezpośrednio na osiągnięcie określonej wizji zmian w Stowarzyszeniu, budowanie jego pozycji, stabilności oraz na osiągnięcie celów statutowych. Stowarzyszenie dzięki wsparciu NIW-CRSO będzie mogło jeszcze bardziej rozwijać swoją działalność misyjną i realizować wiele edukacyjnych projektów.

C:\Users\Asus\Desktop\PrezentacjaM (2).jpg