Regulamin 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

logo 34 Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

§ 1.
Organizator 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży

 1. Organizatorem Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.
 2. Stowarzyszenie Parafiada im. Józefa Kalasancjusza powołuje Komitet Organizacyjny 34.Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży, który odpowiada za prawidłowy przebieg wydarzenia.
 3. Biuro Komitetu Organizacyjnego znajduje się w siedzibie Stowarzyszenia Parafiada w Warszawie, przy ulicy Gwintowej 3, e-mail: parafiada@parafiada.pl; www.parafiada.pl.

§ 2.
Termin i miejsce

 1. 34. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży odbędzie się w dniach od 9 do 14 lipca 2023 roku.
 2. Uroczysta Inauguracja 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży i Program Parafiady będzie realizowany w Warszawie na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

§ 3.
Uczestnictwo

 1. Prawo udziału i startu w 34. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży mają grupy zorganizowane: reprezentacje parafiad regionalnych, polonijnych, reprezentacje szkół, parafii, organizacji pozarządowych, klubów sportowych, zespołów artystycznych.
 2. W skład każdej reprezentacji wchodzi minimalnie 5 uczestników i jeden opiekun do maksymalnie 15 uczestników w wieku 10-19 lat i dwóch opiekunów.
 3. Udział reprezentacji zagranicznych rozpatrywany jest w trybie indywidualnym. Konieczny jest bezpośredni kontakt z koordynatorem programu, p. Marią Kujel; email: maria.kujel@parafiada.pl, telefon: +48 728 820 606
 4. Każda reprezentacja jest delegowana przez uprawnioną osobę (np. proboszcza, prezesa klubu, dyrektora szkoły lub placówki). Za delegację uznaje się zgłoszenie przesłane elektronicznie za pośrednictwem strony zapisy.parafiada.pl za zgodą osoby uprawnionej. Każdy z uczestników biorących udział w zawodach sportowych powinien posiadać pisemną zgodę lekarza. Przedstawienie w zgłoszeniu nieprawdziwych informacji dyskwalifikuje całą reprezentację z udziału w imprezie.
 5. W przypadku uczestników innych wyznań i religii prawa reprezentowania własnej wspólnoty w Parafiadzie nabywa się analogicznie.
 6. Uczestnictwo reprezentacji/osób niepełnosprawnych regulowane jest na podstawie indywidualnego porozumienia ze Stowarzyszeniem.
 7. Każda reprezentacja ma liczbę opiekunów zgodną z obowiązującymi przepisami o wypoczynku zorganizowanym. W przypadku gdy reprezentacja liczy więcej niż 10 uczestników wymagani są dwaj opiekunowie.
 8. Opiekunowie podczas 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży mogą uczestniczyć we współzawodnictwie zgodnie ze swoją grupą wiekową. Szczegółowo określa to niniejszy Regulamin.
 9. Opiekunami mogą być czynni nauczyciele, pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, trenerzy klubów sportowych oraz inne osoby pełnoletnie posiadające aktualne uprawnienia opiekuna grup kolonijnych.

§ 4.
Program

 1. Program 34.Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży tworzą trzy wzajemnie uzupełniające się części (filary):
  • Stadion
   • Program sportowo-rekreacyjny obejmuje współzawodnictwo sportowe w 12 dyscyplinach, oraz treningi strzeleckie, gry i zabawy rekreacyjne. Współzawodnictwo sportowe rozpisane jest w załączonym „Zestawieniu dyscyplin i konkurencji sportowych”.
  • Teatr
   • Program kulturalno-oświatowy obejmuje współzawodnictwo w konkursach: wiedzy, plastycznych, wokalnych oraz w Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Współzawodnictwo w tej części programu określone jest w „Zestawieniu konkursów”, z osobnymi regulaminami.
   • W ramach Parafiady odbywają się również warsztaty, spotkania z przedstawicielami kultury, oświaty, sportu, życia publicznego, wycieczki szlakiem zabytków Warszawy, spotkania z władzami samorządowymi Warszawy, spotkania środowiskowe z udziałem uczestników, organizatorów, sponsorów, mieszkańców stolicy.
  • Świątynia
   • Klasyfikacja w tym filarze obejmuje współzawodnictwo w konkursach wiedzy, plastycznych, wokalnych i teatralnych o tematyce religijnej, które znajdują się w „Zestawieniu Konkursów”. Program liturgiczno-ekumeniczny obejmuje przygotowanie i czynny udział w codziennej modlitwie, Eucharystii, spotkaniach formacyjnych, biblijnych i ewangelizacyjnych. Szczegóły znajdują się w harmonogramie i programie szczegółowym.

§ 5.
Współzawodnictwo, klasyfikacja, nagrody

 1. Współzawodnictwo parafiadowe oparte jest na starogreckiej triadzie: STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA.
 2. Współzawodnictwo parafiadowe obejmuje: 12 dyscyplin sportowych, w tym 12 konkurencji oraz
  9 konkursów z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej (wiedzy, plastyczne, wokalne i Przegląd Małych Form Teatralnych).
 3. Współzawodnictwo parafiadowe organizowane jest dla dziewcząt (kobiet) i chłopców (mężczyzn)
  w następujących kategoriach:
  • kategoria D (dzieci) – roczniki 2010-2013,
  • kategoria M (młodziki) – roczniki 2007-2009,
  • kategoria J (juniorzy) – roczniki 2004-2006,
  • kategoria N (niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2004 i młodsi,
  • kategoria O (opiekunowie) – roczniki 2003 i starsi.
 4. Każdy reprezentant ma prawo startu w:
  • maksymalnie w 3 konkurencjach sportowych (grupowych czy indywidualnych),
  • maksymalnie w 5 konkursach z części programu teatr i świątynia zgodnie z regulaminami konkursów

Udział w warsztatach jest poza limitem startowym.

Współzawodnictwo parafiadowe zgodnie z triadą STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA jest podstawą klasyfikacji indywidualnej i zespołowej. Udział w każdej z trzech części programu podlega punktacji indywidualnej i zespołowej według szczegółowych regulaminów. Za miejsca od I do III w rywalizacji sportowej laureaci otrzymują okolicznościowe medale, puchary i dyplomy, natomiast we współzawodnictwie z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Dodatkowo prowadzona jest dla reprezentacji (drużynowo) klasyfikacja generalna według zasady,

że 10 najlepszych reprezentacji z każdego filaru otrzymuje punkty od 10 do 1 według kolejności zajętego miejsca. Klasyfikacja generalna stanowi sumę punktów uzyskanych w każdym z trzech parafiadowych filarów.

Na podstawie wyników klasyfikacji generalnej przyznana zostanie nagroda dla najlepszej reprezentacji

Komitet Organizacyjny może przyznać nagrodę specjalną Fair Play.

§ 6.
Zgłoszenia udziału

Udział w 34. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży reprezentacje krajowe zgłaszają za pośrednictwem strony internetowej zapisy.parafiada.pl w następujących terminach:
zgłoszenie wstępne dla grup krajowych do dnia 15 czerwca 2023 roku,
pełne zgłoszenie grup krajowych do dnia 30 czerwca 2023 roku
do reprezentacji zagranicznych stosują się odrębne zasady dotyczące terminu i formy zgłoszenia. Konieczny jest bezpośredni kontakt z koordynatorem programu, p. Marią Kujel; email: maria.kujel@parafiada.pl, telefon: +48 728 820 606

Zgłoszenia przesłane w inny sposób nie będą rejestrowane.


§ 7.
Warunki udziału

Organizatorzy zapewniają:

 • Zakwaterowanie w domu studenta Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i pełne wyżywienie od kolacji w dniu 8 lipca 2023 roku do obiadu w dniu 14 lipca 2023 roku;
 • Możliwość uczestnictwa w całym programie imprezy zgodnie z parafiadową triadą, w tym w imprezach towarzyszących oraz programie zwiedzania Warszawy;
 • Opiekę medyczną.
 • Ubezpieczenie na czas imprezy w zakresie NNW dla uczestników i opiekunów. Ubezpieczenie to obejmuje tylko osoby zgłoszone w Biurze Komitetu Organizacyjnego zgodnie z potwierdzoną listą uczestników. Ubezpieczenie nie obejmuje wypadków w drodze na imprezę i w drodze powrotnej.
 • Środki dezynfekujące i ochrony osobistej według obowiązujących zasad sanitarnych.
 • W momencie rejestracji i weryfikacji ostatecznej listy reprezentacji w recepcji 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży opiekunowie i uczestnicy otrzymują:
  • identyfikator będący dowodem udziału i dokumentem tożsamości każdego uczestnika bądź opiekuna podczas trwania Parafiady,
  • koszulkę okolicznościową,
  • program Parafiady,
  • kartę kwaterunkową,
  • inne materiały parafiadowe związane z imprezą i miejscem.

§ 8.
Obowiązki uczestnika

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników i ich opiekunów w czasie trwania 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.
O chorobach, wypadkach itp. należy niezwłocznie powiadomić opiekuna grupy i przedstawiciela obsługi medycznej.
Całkowicie zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, używanie narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych.
Uczestnik 34.Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży przy zakwaterowaniu w domu studenta otrzymuje: klucz do pokoju (wspólny dla wszystkich mieszkańców danego pokoju), pościel i sprzęt stanowiący wyposażenie danego pokoju.
Uczestnik Parafiady ma prawo do korzystania ze wszystkich urządzeń domu studenta, przeznaczonych do ogólnego użytku.
Uczestnik Parafiady mieszkając w domu studenta zobowiązany jest do:
zachowania czystości i porządku w pokojach, przedpokojach, węzłach sanitarnych, pomieszczeniach ogólnego użytku (kuchnie, pralnie, sale TV i cichej nauki),
utrzymanie w czystości i sprawności technicznej używanych urządzeń domu studenta,
przestrzegania przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny.
W akademikach szczególności zabrania się:
używania w pokojach: kuchenek i grzejników elektrycznych oraz innych urządzeń pobierających większą moc prądu za wyjątkiem: żelazek, lodówek, sprzętu RTV i elektrycznych maszynek do golenia,
manipulowania przy elektrycznych tablicach rozdzielczych, instalacji: elektrycznej, gazowej, telefonicznej, RTV, przerabiania zamków i kluczy do pokoi,
wrzucania śmieci i przedmiotów do urządzeń sanitarnych, kanalizacyjnych itp.
Uczestnik Parafiady ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie zniszczenia.
Odwiedziny w pokojach są zabronione.
Zabronione jest wynoszenie klucza od pokoju poza teren domu studenta. Przy wychodzeniu należy go pozostawić w recepcji domu studenta.
Cisza nocna obowiązuje na terenie całego miasteczka parafiadowego i domach studenta w godz. od 22.00 do 6.00.

§ 9.
Wolontariat

Wolontariusze mogą podejmować odpowiedzialne zadania na poszczególnych etapach Parafiady,
i są zaangażowani na podstawie pisemnego porozumienia zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 z późn.zm).

§ 10.
Grantodawcy, Darczyńcy i Sponsorzy

Realizacja programu współzawodnictwa parafiadowego jest oparta w dużym stopniu na wsparciu urzędów administracji publicznej, dobroczyńców i sponsorów.
Wykaz Grantodawców, Darczyńców i Sponsorów będzie dostępny na stronie internetowej www.parafiada.pl.
Informacja o wsparciu finansowym z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych będzie przygotowana według wytycznych Rozporządzenia Rady Ministrów i umów dotacyjnych.
Wszyscy Darczyńcy i Sponsorzy zaangażowani w Parafiadę 2023 otrzymają podziękowanie/dyplom dokumentujący zaangażowanie w realizację międzynarodowego projektu pn. ”Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało – Parafiada 2023”.

§ 11.
Postanowienia końcowe

W sprawach szczególnych Komitet Organizacyjny rezerwuje sobie prawo rozstrzygania.
W stosunku do uczestników, którzy nie będą stosować się do postanowienia niniejszego Regulaminu zostaną wyciągnięte następujące konsekwencje:

 • upomnienie dla uczestnika oraz opiekunów reprezentacji,
 • dyskwalifikacja uczestnika/uczestników w dyscyplinach i konkurencjach sportowych oraz w programie Teatr i Świątynia wykraczających poza limit regulaminowy,

W przypadku notorycznego przekraczania regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

 • wykluczenia uczestnika z możliwości udziału w najbliższej Parafiadzie,
 • przekazania informacji do placówki, którą reprezentuje uczestnik,
 • w skrajnych przypadkach do wykluczenia całej reprezentacji z dalszego udziału w Parafiadzie.

W sprawach nie objętych Regulaminem mają zastosowanie ogólne przepisy obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Stowarzyszenie Parafiada zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu ze względu na nieprzewidziane okoliczności pojawiające się podczas realizacji programu.