REGULAMIN Konkursów plastycznych

1. Organizatorem Konkursów jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

2. Kategorie wiekowe: 

A/ kategoria D (Dzieci)-  roczniki 2010-2013,

B/ kategoria M (Młodziki) – roczniki 2007-2009,

C/ kategoria J (Juniorzy)  – roczniki 2004-2006,

D/ kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2004 i młodsi 

E/ kategoria O (Opiekunowie) – roczniki 2003 i starsi.

3. Konkursy adresowane są do uczniów różnych typów szkół, jak również do tych, którzy uczestniczą 

w zajęciach pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych formach zajęć plastycznych szkół, placówek wychowania pozaszkolnego, świetlic i klubów.

4. Konkursy odbywają się w dniach 10 i 12 lipca 2023 r. o godz.16.15 (w bud. Nr 37), a przygotowanie pracy nie może trwać dłużej niż 60 minut.

5. Zakres tematyczny konkursów: 

A. „Matka Boża Nauczycielka Młodzieży” w 80 Rocznicę Objawień na warszawskich Siekierkach

B. Konkurs plakatu: „AD ASTRA” (ROK KOPERNIKA)

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursach jest nadesłanie do Organizatora Konkursów formularza zgłoszeniowego w terminie przewidzianym w regulaminie Parafiady. W uzasadnionych przypadkach zezwala się dokonać zgłoszenia do Konkursu w trakcie trwania imprezy, jednak nie później niż do godz. 12.00 w dniu Konkursu. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone tylko wcześniej zapisane osoby. Lista obecności – zgodnie z rejestracją w systemie – będzie odczytywana przed wejściem do Sali. 

7. Prace plastyczne muszą być wykonywane indywidualnie zgodnie z ww. tematyką w dowolnej technice (dopuszczane jest wykonanie tylko jednej pracy w każdym z ww. zakresów tematycznych).

8. Każda reprezentacja może zgłosić do poszczególnego Konkursu maksymalnie 6 osób (po 2 w danej  kategorii wiekowej). Uczestnicy startują tylko we własnej kategorii wiekowej, zgodnie ze zgłoszeniem reprezentacji. Punktacja Opiekunów nie jest wliczana do klasyfikacji generalnej. 

9. Prace muszą być opatrzone metryczką tj. na odwrocie musi być podane imię, nazwisko, wiek autora, miejscowość, kraj, nazwa reprezentacji.

10. Ocenie podlegają tylko prace wykonane podczas 34. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie. 

11. Prace wykonywane są w formacie A4. Materiały plastyczne zapewnia Organizator, zezwala się jednak na korzystanie z własnych przyborów (kredki, farby) po uprzednim zgłoszeniu tego faktu koordynatorowi Zespołu ds. Konkursów Plastycznych.

12. Zdyskwalifikowane zostaną osoby, które podczas przeprowadzania Konkursu będą się konsultować
z innymi uczestnikami lub korzystać z niedozwolonych pomocy naukowych, tzn. gdy praca nie będzie samodzielna.

13. Uczestników Konkursów plastycznych obowiązuje zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych typu telefony komórkowe, tablety, ipody, itp., w czasie trwania Konkursów. 

14. Kryteria oceny: 

a/ zgodność z tematem (0-10 pkt), b/ walory artystyczne pracy (0-10 pkt), c/  realizacja tematu – inwencja twórcza (0-10 pkt). 

15. Laureaci Konkursów otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe. 

16. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną umieszczone na wystawach pokonkursowych znajdujących się w Namiocie Spotkań oraz opublikowane na stronie internetowej www.parafiada.pl