REGULAMIN Konkursów wiedzy

1. Celem Konkursów wiedzy jest weryfikacja umiejętności i wiedzy uczestników w wybranych przez siebie kategoriach tematycznych.

2. Szczegółowy zakres tematyczny Konkursów znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Parafiada:  www.parafiada.pl 

3. Wiek uczestników: 

A/ kategoria D (Dzieci)-  roczniki 2010-2013,

B/ kategoria M (Młodziki) – roczniki 2007-2009,

C/ kategoria J (Juniorzy)  – roczniki 2004-2006,

D/ kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2004 i młodsi 

E/ kategoria O (Opiekunowie) – roczniki 2003 i starsi.

4. Konkursy odbywają się w dniach: 10, 11 i 12 lipca 2023 r. w bud. Nr 37 o godz.15.00.

5. Każda reprezentacja może zgłosić do każdego z Konkursów maksymalnie 15 osób (po 5 w danej kategorii wiekowej). Uczestnicy startują tylko we własnej kategorii wiekowej, zgodnie ze zgłoszeniem reprezentacji. Punktacja Opiekunów nie jest wliczana do klasyfikacji generalnej. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursach jest nadesłanie do Organizatora Konkursów formularza zgłoszeniowego w terminie przewidzianym w regulaminie Parafiady. W uzasadnionych przypadkach zezwala się dokonać zgłoszenia do Konkursu w trakcie trwania imprezy, jednak nie później niż do godz. 12.00 w dniu Konkursu. Do udziału w Konkursie zostaną dopuszczone tylko wcześniej zapisane osoby. Lista obecności – zgodnie z rejestracją w systemie – będzie odczytywana przed wejściem do Sali. 

7. Formą weryfikacji wiedzy jest test wyboru oraz pytania szczegółowe w sytuacji uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej uczestników o najwyższej punktacji (dotyczy 3 najwyżej punktowanych prac).

8. Uczestnicy w przygotowaniu do Konkursów wiedzy korzystają z bibliografii przedstawionej przez Organizatora konkursu na stronie www.parafiada.pl.

9. Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się przed Konkursem w odpowiednie przybory (długopis, pióro). Ocenie nie podlegają prace wypełnione ołówkiem lub innym łatwo ścieralnym przyrządem piśmienniczym. Prace muszą być opatrzone umożliwiającym identyfikację czytelnym podpisem uczestnika (napisane drukowanymi literami imię i nazwisko uczestnika konkursu oraz nazwa reprezentacji). 

10. Osoby pragnące wziąć udział w Konkursach wiedzy zobowiązane są do przybycia na miejsce przeprowadzenia konkursu minimum 10 minut przed jego rozpoczęciem. Wymagane jest posiadanie identyfikatora umieszczonego w widocznym miejscu. 

11. Maksymalny czas trwania Konkursu to 45 minut.

12. Zdyskwalifikowane zostaną osoby, które podczas przeprowadzania konkursu będą się konsultować
z innymi uczestnikami lub korzystać z niedozwolonych pomocy naukowych, tzn. gdy praca nie będzie samodzielna.

13. Uczestników Konkursów wiedzy obowiązuje zakaz wnoszenia i używania urządzeń elektronicznych typu telefony komórkowe, tablety, ipody, itp., w czasie trwania Konkursów.

14. Laureaci Konkursów otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.  

15. Uczestnicy Konkursów wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl