REGULAMIN Konkursu Recytatorskiego „Mów do mnie wierszem”

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

2. Celem organizacji Konkursu Recytatorskiego jest poszerzanie wiedzy o poezji polskiej i jej autorach, a także propagowanie piękna i kultury języka polskiego.

3. Uczestnicy Konkursu występują w czterech kategoriach wiekowych:

A/ kategoria D (Dzieci)-  roczniki 2010-2013,

B/ kategoria M (Młodziki) – roczniki 2007-2009,

C/ kategoria J (Juniorzy)  – roczniki 2004-2006,

D/ kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2004 i młodsi. 

4. Konkurs będzie odbywał się w dniu 11 lipca 2023 r. (wtorek) w miejscu wskazanym przez Przewodniczącą Konkursów Artystycznych w biurze Komisji Kultury. 

5. Każda reprezentacja może zgłosić do Konkursu maksymalnie 6 osób (po dwie w każdej kategorii wiekowej). Uczestnicy Konkursu występują tylko i wyłącznie w swojej kategorii wiekowej zgodnie z wypełnionym wcześniej formularzem zgłoszeniowym przesłanym do Organizatora Konkursu zgodnie z Regulaminem Parafiady. Zgłoszone regulaminowo osoby zobowiązane są do potwierdzenia tego faktu w dniu rejestracji uczestników w Warszawie w Komisji Kultury, nie później jednak niż 1 dzień  przed planowanym udziałem w Konkursie, w celu ustalenia terminu prezentacji programu artystycznego. 

6. Uczestnicy Konkursu recytują jeden wybrany wiersz lub fragment większego utworu poetyckiego zgodnie z następującą listą:

A/ Kategoria D:   Jan Brzechwa – Wanda Chotomska

B/ Kategoria M: Julian Tuwim – Konstanty Ildefons Gałczyński

C/ Kategoria J: Kazimierz Przerwa-Tetmajer – Leopold Staff

D/ Kategoria N: Brzechwa – Tuwim – Gałczyński, 

przy czym wybierają wiersz możliwie najlepiej dostosowany do swojej kategorii wiekowej. Dopuszczalny jest jedynie tekst oryginalny utworu literackiego, a czas trwania recytacji nie może przekroczyć 6 minut.

7. Prezentacje będą przeprowadzone bez użycia urządzeń nagłaśniających (bez mikrofonu).

8. Rezygnację z udziału w Konkursie należy zgłaszać odpowiednio wcześniej (1 dzień), jednostce odpowiedzialnej za organizację Konkursu, czyli Komisji Kultury a w szczególności Zespołowi ds. Programów Artystycznych.

9. Opiekun nie może czynnie uczestniczyć w prezentacji.

10. Prezentacje ocenia Jury powołane przez Organizatora.

11. Laureaci Konkursu Recytatorskiego otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

12. Kryteria oceny: a/ dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika) b/ interpretacja utworów c/ kultura słowa d/ ogólny wyraz artystyczny

e/ pamięciowe opanowanie tekstu 

13. W przypadkach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną i niepodważalną decyzję podejmuje Organizator przeglądu w tym Komisja Kultury po uzyskaniu opinii Jury, na zwołanym specjalnie w tym celu posiedzeniu.

14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl