REGULAMIN Konkursu Piosenki „Muzyka moim życiem”

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

2. Celem Konkursu jest prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych (określonych wiekowo) oraz popularyzacja aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

3. Kategorie wiekowe: 

A/ kategoria D (Dzieci)-  roczniki 2010-2013,

B/ kategoria M (Młodziki) – roczniki 2007-2009,

C/ kategoria J (Juniorzy)  – roczniki 2004-2006,

D/ kategoria N (Niepełnosprawni, dziewczęta i chłopcy) – roczniki 2004 i młodsi. 

4. Przegląd odbywa się w dn. 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) w Namiocie Spotkań. 

5. Do przeglądu należy zgłaszać utwory o tematyce innej niż religijna np. autorska, filmowa, kabaretowa, ludowa, folkowa, popularna, poetycka, patriotyczna.

6. W przypadku wykorzystania utworów innych wykonawców należy przedstawić Zespołowi ds. Konkursów Artystycznych pochodzenie piosenki (tytuł i wykonawca).

7. W Konkursie mogą uczestniczyć soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne zw. dalej podmiotami wykonawczymi w czterech wyżej wskazanych kategoriach wiekowych.

8.  Każda reprezentacja może zgłosić do Konkursu maksymalnie 6 podmiotów wykonawczych (po dwa w każdej kategorii wiekowej). Uczestnicy Konkursu występują tylko i wyłącznie w swojej kategorii wiekowej zgodnie z wypełnionym wcześniej formularzem zgłoszeniowym przesłanym do Organizatora Konkursu zgodnie z Regulaminem Parafiady. Zgłoszone regulaminowo podmioty wykonawcze zobowiązane są do potwierdzenia tego faktu w dniu rejestracji uczestników w Warszawie w Komisji Kultury, nie później jednak niż 1 dzień  przed planowanym udziałem w Konkursie, w celu ustalenia terminu prezentacji programu artystycznego. 

9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć podmioty wykonawcze startujące w Konkursie Piosenki i Pieśni Religijnej „Sacro Song”.

10. Uczestnicy Konkursu mogą prezentować maksymalnie dwie piosenki w języku polskim lub ojczystym, dostosowane do ich wieku, o łącznym czasie 8 minut.

11. W przypadku wykonywania piosenek w języku innym niż język polski, należy przed wykonaniem utworu przedłożyć Zespołowi ds. Konkursów Artystycznych teksty piosenek w języku polskim.

12. Repertuar wykonywany podczas parafiadowych konkursów piosenki w latach ubiegłych nie może być

prezentowany w trakcie kolejnej Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży.

13. Wokalistom może towarzyszyć akompaniament ”na żywo”, jednak dopuszczalny będzie także podkład

muzyczny (pół-playback) nagrany na nośniku USB. 

14. Opiekun każdego solisty lub grupy biorącej udział w Konkursie pełni funkcję wyłącznie kierowniczą, bądź instruktorską. W żaden sposób nie może czynnie uczestniczyć w prezentacji konkursowej!

15. Laureaci Konkursów otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

16. Kryteria oceny: a/ dobór repertuaru, b/ technika wykonania  (intonacja, poczucie rytmu, frazowanie, dynamika, oddech), c/ interpretacja, d/ ogólny wyraz artystyczny (umiejętności prezentacji scenicznej, wizerunek sceniczny), e/ inne (dobór podkładu muzycznego, niepowtarzalność repertuaru w stosunku do lat ubiegłych) 

17. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl