REGULAMIN Konkursu Tanecznego „Off-Dance”

1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

2. Celem Konkursu jest prezentacja dorobku grup artystycznych oraz popularyzacja aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

4. Przegląd konkursowy będzie odbywał się w dniu 13 lipca 2022 r. (czwartek) w Namiocie Spotkań.

5. Do Konkursu dopuszczone są zarówno prezentacje indywidualne jak i zespołowe, przy czym zespół może liczyć maksymalnie 8 osób. 

6. Pokazy taneczne mogą mieć dowolny temat, styl i układ choreograficzny.  

8. Czas trwania pokazu konkursowego nie może przekroczyć 5 minut. Czas montażu i demontażu na scenie 5 minut. Podkład muzyczny powinien być zarejestrowany na nośniku USB. Opiekun reprezentacji odpowiada za dostarczenie listy utworów muzycznych lub słowno-muzycznych (tytuł, imię i nazwisko autora/ów, długość trwania) Przewodniczącemu Jury Konkursu.   

9. Grupy zgłaszają swój udział w Konkursie przesyłając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio na adres Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza. Zgłoszone regulaminowo osoby zobowiązane są do potwierdzenia tego faktu w dniu rejestracji uczestników w Warszawie w Komisji Kultury, nie później jednak niż 1 dzień  przed planowanym udziałem w Konkursie, w celu ustalenia terminu prezentacji programu artystycznego. 

11. Rezygnację z udziału w Konkursie Tanecznym należy zgłaszać odpowiednio wcześniej (1 dzień), jednostce odpowiedzialnej za organizację przeglądu czyli Komisji Kultury, a w szczególności Zespołowi ds. Programów Artystycznych.

12. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Konkursu profesjonalną obsługę techniczną (dźwięk), sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę bez technicznych urządzeń scenicznych. Istnieje możliwość wykorzystania czarnych zastawek scenicznych w ilości 6 szt. (wielkość zastawki 1,20 x 2,00m). 

13. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w pokazach konkursowych instruktorów, obserwatorów, dziennikarzy, sympatyków i osób towarzyszących grupom, bez wiedzy Organizatora Konkursu (Komisja Kultury). Opiekun każdej grupy biorącej udział w Konkursie pełni funkcję wyłącznie kierowniczą, bądź instruktorską i nie może czynnie uczestniczyć w prezentacji programu artystycznego.

14. Prezentacje ocenia Jury powołane przez Organizatora.

15. Laureaci Konkursu „Off-Dance” otrzymują statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe.

16. Dyskwalifikacji będą podlegać uczestnicy posługujący się obscenicznym przekazem werbalnym lub pozawerbalnym oraz nie stosujący się do ww. punktów regulaminu.

17. W przypadkach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną i niepodważalną decyzję podejmuje Organizator Konkursu czyli Komisja Kultury po uzyskaniu opinii Jury, na zwołanym specjalnie w tym celu posiedzeniu.

18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl