REGULAMIN Przeglądu Małych Form Teatralnych

1. Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

2. Celem Przeglądu jest prezentacja dorobku grup artystycznych oraz popularyzacja aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży. 

3. Przegląd ma charakter spotkań konkursowych.

4. Przegląd będzie odbywał się w dniu 12 lipca 2023 r. (środa) w Namiocie Spotkań.

5. Do udziału w Przeglądzie Małych Form Teatralnych mogą zgłaszać się tylko zespoły (reprezentacje), przy czym w spektaklu nie muszą uczestniczyć wszyscy jej członkowie. 

6. Uczestnicy przeglądu przedstawiają spektakl: 

“Fredro na scenie” (spektakl oparty o dowolny fragment ze sztuki A. Fredry).

7. Czas trwania spektaklu nie może przekroczyć 15 minut, a czas montażu i demontażu na scenie 5 minut. 

8. Grupy zgłaszają swój udział w Przeglądzie przesyłając formularz zgłoszeniowy bezpośrednio na adres Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza.

9. Zgłoszone regulaminowo grupy zobowiązane są do zgłoszenia się w dniu rejestracji uczestników
w Warszawie w Komisji Kultury w celu wyznaczenia godziny prezentacji programu artystycznego. 

11. Rezygnację z udziału w przeglądzie artystycznym należy zgłaszać odpowiednio wcześniej (1 dzień), jednostce odpowiedzialnej za organizację przeglądu, czyli Komisji Kultury a w szczególności Zespołowi ds. Programów Artystycznych.

12. Organizatorzy zapewniają uczestnikom Przeglądu profesjonalną obsługę techniczną (dźwięk), sprzęt nagłośnieniowy oraz scenę bez technicznych urządzeń scenicznych. Istnieje możliwość wykorzystania czarnych zastawek scenicznych w ilości 6 szt. (wielkość zastawki 1,20 x 2,00m). 

13. Niedopuszczalne jest uczestnictwo w programach instruktorów, obserwatorów, dziennikarzy, sympatyków i osób towarzyszących grupom, bez wiedzy Organizatora przeglądu (Komisja Kultury).

Opiekun każdej grupy biorącej udział w Przeglądzie pełni funkcję wyłącznie kierowniczą, bądź instruktorską i nie może czynnie uczestniczyć w prezentacji programu artystycznego.

14. Prezentacje ocenia Jury powołane przez Organizatora.

15. Laureaci Przeglądu Małych Form Teatralnych otrzymują dyplomy, statuetki i nagrody rzeczowe.

16. Dyskwalifikacji będą podlegać uczestnicy posługujący się obscenicznym przekazem werbalnym lub pozawerbalnym oraz nie stosujący się do ww. punktów regulaminu.

17. W przypadkach spornych, nieobjętych niniejszym regulaminem ostateczną i niepodważalną decyzję podejmuje Organizator Przeglądu w tym Komisja Kultury po uzyskaniu opinii Jury, na zwołanym specjalnie w tym celu posiedzeniu.

18. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na dokonanie dokumentacji fotograficznej prezentacji oraz jej publikację na stronie www.parafiada.pl