C:\Users\Asus\Desktop\2021_zadania zlecone\Promocja\promocja KPRM\znaki_strona_www.png

I. Projekt finansowany z budżetu Państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polonijnej

Dofinansowanie: 275 670,00 zł, Całkowita wartość:  384 970,00 zł

Wypoczynek letni został zorganizowany  w terminie od  09.07 do 22.07.2022 w Warszawie na obiektach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Głównym celem podejmowanego projektu jest rozbudzanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków z zagranicy, tworzenie żywej więzi z Polską, integracja dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej oraz integralne wychowanie dzieci  i młodzieży przez wiarę, sport i kulturę. Adresatami projektu uczniowie szkół polskich z Litwy i Łotwy.

W pierwszym tygodniu wypoczynku uczestnicy projektu wzięli udział w 33. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży.

Program Parafiady realizuje zasadę starożytnej greckiej triady STADION-TEATR-ŚWIĄTYNIA, Poszczególne etapy współzawodnictwa parafiadowego obejmą następujące bloki tematyczne:

(1) STADION – program sportowo-rekreacyjny, w ramach, którego odbędzie  się współzawodnictwo w 11 dyscyplinach (12 konkurencjach) sportowych, w tym lekkoatletyka – biegi na różne dystanse, pchnięcie kulą, skok wzwyż, skok w dal, tenis stołowy, badminton, ringo, szachy, warcaby, strzelectwo oraz konkurencje zespołowe: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa. W programie również będzie dużo zajęć rekreacyjnych.

 (2) TEATR – program kulturalno-oświatowy, edukacyjny. Blok programowy stanowi dopełnienie części sportowej i pozwala odkryć także inne (poza sportowymi) talenty młodzieży. W  ramach programu kulturalno-oświatowego odbędą się: konkursy wokalne, wiedzy, plastyczne, artystyczne, turniej recytatorski poezji polskiej, turniej taneczny Off-dance, zajęcia interdyscyplinarne „Twarda Sztuka”, imprezy towarzyszące, wycieczki edukacyjne, spotkania z Gośćmi specjalnymi, 

Uroczyste Zakończenie w Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie przy grobie Twórcy Ruchu Parafiadowego.

 (3) BLOK „ŚWIĄTYNIA” W ramach tego filaru realizowane będą  konkursy wiedzy z historii i Życia Kościoła, rozmowy ewangeliczne. Codziennie rano sprawowana będzie Liturgia, którą przygotowują uczestnicy. ”Namiot Spotkań” i kaplica będą funkcjonować przez wszystkie dni. Każdy dzień będzie miał temat/zadanie dla młodzieży pracy nad sobą, również będzie możliwość rozmowy duchowej z kapłanem, spowiedź.  Każdego wieczoru na zakończenia dnia będzie Apel Maryjny, błogosławieństwo i wyciszenie.

Spotkania i wieczory integracyjne – młodzież codziennie będzie uczestniczyła w spotkaniach integracyjnych  grup polonijnych i krajowych wspólnych pogodnych wieczorach.

W drugim tygodniu wypoczynku letniego będzie więcej warsztatów edukacyjnych, z nauki języka polskiego i  ogólnej wiedzy o Polsce.

Oprócz zajęć edukacyjnych w programie zaplanowano:

-pokaz filmowy ( FINA, Multikino)

– wycieczkę krajoznawczą po Mazowszu ( Kazimierz Dolny)

– wycieczki do muzeów (Powstania Warszawskiego, Zamku Królewskiego i inne);

– wyjście do Centrum Nauki Kopernik;

– spotkania integracyjne i zajęcia rekreacyjno- sportowe.

Na zakończenie wypoczynku zostanie zorganizowana Gala Zakończenia, podsumowująca pobyt w Polsce.

C:\Users\Asus\Desktop\2021_zadania zlecone\Promocja\promocja KPRM\znaki_strona_www.png

II. Projekt finansowany z budżetu Państwa ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  w ramach programu Sport dla Wszystkich.

Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało- parafiadowy obóz sportowo-rekreacyjny dla Polonii i Polaków z zagranicy 

Dofinansowanie: 70 000,00 zł, Całkowita wartość:  100 400,00 zł

Obóz sportowo-rekreacyjny odbędzie się w Zakopanem, w którym weźmie udział dzieci młodzież polonijna z Ukrainy (Bolechowa, Kałusza i Doliny).

Program parafiadowego obozu sportowo-rekreacyjnego będzie obejmował: zajęcia sportowo-rekreacyjne, turnieje, zawody sportowe, codzienne ćwiczenia ogólnorozwojowe, pogadanki na temat wartości sportu i zasady fair play. W programie przewidziane jest również zorganizowanie m.in.: gier sportowo-rekreacyjnych, które pomogą zintegrować grupę oraz wykazać się każdemu uczestnikowi -dwa ognie, podchody-liczy się szybkość i pomysłowość, marsze na orientację, zabawy integracyjne, na spostrzegawczość oraz inne w zależności od możliwości bazy sportowo rekreacyjnej: rowery, turystyka górska i inne;  Zostanie rozegrana PARAFIADA OBOZOWA z bogatym zestawem dyscyplin i konkurencji sportowych.  Podczas obozu sportowo-rekreacyjnego dzieci i młodzież polonijna będzie miała także możliwość:

– skorzystać z aktywnego i atrakcyjnego wypoczynku;

– uczyć się i doskonalić znajomość języka polskiego;

– poznawać historię, kulturę i tradycje Polski/Małopolski (wycieczka do Krakowa  do miejsc historycznych i muzeów) poznać piękno przyrody Polski ( wycieczki krajoznawcze);

–  konkursy muzyczne, artystyczne i z wiedzy o Polsce;

–  konkurs plastyczny i  konkurs Quiz sportowy: “Czy znam polskich sportowców?”

– spotkania integracyjne (ogniska, zabawy integracyjno-ruchowe, dyskotek i inne);

–  pogodne wieczorki, czyli wieczorne zabawy integracyjne dla wszystkich uczestników obozu mają na celu integrować grupę, relaksować, bawić,  a szczególnie  dać możliwość dzieciom z Ukrainy odpocząć od ciężkiej sytuacji wojennej.  Program religijny będzie obejmował zasadniczo trzy punkty dnia: modlitwę poranną, wieczorną, oraz Mszę św. Na zakończenie obozu odbędzie się GALA z wręczeniem dyplomów, nagród rzeczowych medali i pucharów.  Ostatnim etapem projektu będzie ewaluacja.

C:\Users\Asus\Desktop\2021_zadania zlecone\Promocja\promocja KPRM\znaki_strona_www.png

III .Projekt finansowany z budżetu Państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w
ramach wsparcia zadania zleconego Pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Ruch Rzeźbi Umysł, Serce i Ciało-organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży polonijnej z Ukrainy


Dofinansowanie: 94 790,00 zł, Całkowita wartość: 199 520,00 zł

PRZEDMIOTEM PROJEKTU jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Ukrainy (woj. Iwano-frankowskie daw. stanisławowskie z miejscowości Dolina, Bolechów, Kałusz i z okolic tych miast) w wieku od 10 do 19 lat. Wypoczynek letni odbędzie w dwóch etapach:

1. Warszawa – Kampus SGGW (9-15 lipca 2022) podczas 33.Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży 2. Zakopane – Pensjonat „Pokoje Gościnne u Eli” 15-28.07.2022 – warsztaty językowe i rozszerzony program parafiadowy.
GŁÓWNYM CELEM zadania jest pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii, dziedzictwie narodowym, tradycji i geografii, rozbudzanie tożsamości narodowej, obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polonii i Polaków z Ukrainy, aktywizacja i integracja dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia, tworzenie żywej więzi z Polską, integracja dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej, pomoc i wsparcie osób dotkniętych wojną na Ukrainie oraz integralne wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, kulturę i wiarę.
GRUPA DOCELOWA: W wypoczynku letnim weźmie udział 51 osób w tym 45 dzieci i młodzieży i 6 opiekunów polonijnych z Ukrainy. Udział w projekcie dla nich jest nagrodą i podsumowaniem całorocznej systematycznej pracy w środowisku polonijnym oraz wsparciem i pomocą w czasie wojny na Ukrainie. Realizacja wypoczynku letniego będzie przebiegała równolegle dwiema ścieżkami programowymi. Pierwsza ścieżka programowa będzie obejmowała naukę języka polskiego poprzez zajęcia edukacyjne uwzględniając patronów 2022 roku ustanawianych przez Sejm RP, konkursy różnego rodzaju oraz wycieczki krajoznawcze.
Drugą ścieżkę programową wyznaczy parafiadowa triada “stadion-teatr-świątynia”. W związku z tym program dzienny wypoczynku letniego będzie obejmował zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym, edukacyjno-kulturalnym i integracyjno-formacyjnym. To stanowi klucz do integralnego wychowania w trzech wymiarach: fizycznym, intelektualnym i duchowym.
W pierwszym etapie uczestnicy projektu będą brali udział w 33. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży w Warszawie w dniach 9-15.07.2022, w programie:
– zajęcia sportowo- rekreacyjne (zawody w 11 dyscyplinach i 12 konkurencjach sportowych)
– konkurs wiedzy,
– konkursy artystyczne,
– turniej recytatorski – poezja Marii Konopnickiej,
– turniej taneczny Off-dance
– konkursy wokalne: konkurs pieśni i piosenki religijnej „Sacro Song” i konkurs piosenki świeckiej „Muzyka moim życiem”,
– konkursy plastyczne,
– spotkania integracyjne grup polonijnych i krajowych,
– wycieczki edukacyjne,
– zajęcia interdyscyplinarne i wystaw „Twarda Sztuka”,
– imprezy towarzyszące, potkania z Gośćmi specjalnymi,
– modlitwa o pokój na świecie, a szczególnie w Ukrainie (przygotowana przez młodzież z Polski i Ukrainy),
– Msza Św. Dziękczynna na zakończenie 33.MPDiM w Świątyni Opaczności Bożej w Wilanowie przy grobie Twórcy Ruchu Parafiadowego śp. o. Józefa Jońca SP, który zginął w katastrofie smoleńskiej,
– program duchowy pn. „BLISKO CIEBIE”.
W drugim etapie projektu podczas wypoczynku w Zakopanem (15-28.07.2022) w programie:
– warsztaty – nauka języka polskiego Program warsztatów będzie przystosowany do specyficznych potrzeb uczestników w kontekście letniego wypoczynku oraz możliwości organizatora. Na początku turnusu zostanie zdiagnozowany poziom znajomości języka polskiego uczestników i zostaną stworzone odpowiednie, mniejsze grupy. W grupie zaawansowanej realizowane będą te same tematy i
zagadnienia, co w początkującej, jedynie w naturalny sposób z bogatszym zasobem leksykalnym i gramatycznym oraz większą możliwością wymiany doświadczeń językowych między uczestnikami warsztatów.
– program sportowo-rekreacyjny – obozu sportowo-rekreacyjnego będzie obejmował: zajęcia sportowo- rekreacyjne, turnieje, zawody sportowe, codzienne ćwiczenia ogólnorozwojowe, pogadanki na temat wartości sportu i zasady fair play. W programie przewidziane jest również zorganizowanie m.in.: gier sportowo-rekreacyjnych, które pomogą zintegrować grupę oraz wykazać się każdemu uczestnikowi – dwa ognie, podchody-liczy się szybkość i pomysłowość, marsze na orientację, zabawy integracyjne, na spostrzegawczość oraz inne w zależności od możliwości bazy sportowo rekreacyjnej: rowery, turystyka górska i inne;
Na zakończenie obozu odbędzie się GALA z wręczeniem dyplomów, nagród rzeczowych medali i pucharów.
Ostatnim etapem projektu będzie ewaluacja.